Let op! Jouw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Algemene voorwaarden

Wanneer je als een klant een product via de website Picknicktafel.nl by MaximaVida of in de winkel van MaximaVida bestelt dan wel koopt, dien je akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden van MaximaVida.

Wanneer je als een klant een product via de website Picknicktafel.nl by MaximaVida of in de winkel van MaximaVida bestelt dan wel koopt, dien je akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden van MaximaVida.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn tussen MaximaVida en de Klant.

MaximaVida: Onder 'MaximaVida' wordt in deze Algemene Voorwaarden en elders op haar internet website en in de winkel verstaan de vennootschap onder firma MaximaVida ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09110834 met BTW nummer NL813519986B01.
Het hoofdkantoor van MaximaVida is gevestigd op het adres Den Sliem 42, 7141 JH Groenlo, tel.nr: 0544-375445, emailadres: info@maximavida.com, bereikbaarheid van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klant: een (rechts)persoon die overgaat tot de aanschaf van een product via de website of winkel van MaximaVida.

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst die tot stand komt tussen MaximaVida en de klant bij aankoop van een product.

Product(en): alle producten die op de website en in de winkel door MaximaVida worden aangeboden.

Werkdag(en): maandag t/m vrijdag, behalve de volgende officiële feestdagen in Nederland: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder product en alle koopovereenkomsten die worden gesloten tussen klant en MaximaVida.

2. Iedere klant erkent bij het plaatsen van een bestelling van een product dat deze Algemene Voorwaarden hierop van toepassing zijn en aanvaardt daarmee de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar voor de klant op de website en worden indien klant dit verzoekt kosteloos toegezonden.

4. Deze Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen eenzijdig door MaximaVida worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst dan in werking nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt op de website. Indien een klant na de in de vorige zin beschreven bekendmaking een bestelling plaatst voor een product, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Account klant

1. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het geheimhouden en gebruik van zijn inloggegevens (zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord) en voor de juistheid van de gegevens in het eigen account.

2. De klant verklaart in overeenstemming te handelen met deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3. De klant dient per e-mail en telefonisch bereikbaar te zijn, zodat MaximaVida contact kan opnemen met de klant over de bestelde en af te leveren goederen.

4. Alleen rechtspersonen, of personen van 18 jaar en ouder, mogen bestellingen plaatsen via de Website.

Artikel 4. Het Aanbod

1. Indien een aanbod van een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als MaximaVida gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van het product binden MaximaVida niet.

3. Elk product bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de koop van het product zijn verbonden.

4. Prijs- en modelwijzigingen en tekstfouten voorbehouden.

Artikel 5. Koopovereenkomst

1. Na acceptatie van de bestelling en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden zal een koopovereenkomst tot stand komen tussen de klant en MaximaVida.

2. MaximaVida bevestigt de koopovereenkomst aan de klant.

3. MaximaVida draagt zorgt voor een veilige online omgeving en zal bij elektronische betaling passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Indien MaximaVida daar aanleiding voor ziet is zij te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen van producten van klanten niet te verwerken dan wel daar (aanvullende)voorwaarden aan te verbinden.

5. MaximaVida kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de koopovereenkomst op afstand. Indien MaximaVida op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de koopovereenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. MaximaVida zal uiterlijk bij levering van het product aan de klant de volgende informatie verstrekken:
a. het bezoekadres van de vestiging van MaximaVida waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst op afstand;
e. indien de klant herroepingsrecht heeft, het retourformulier voor herroeping.

7. De klant is zich ervan bewust dat MaximaVida de prijssetting en eventuele garanties bepaald. MaximaVida is hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

8. Alle vermelde prijzen op de website van MaximaVida zijn netto incl. BTW en exclusief bezorging en montage.

9. Op alle producten van MaximaVida geldt de wettelijke garantietermijn. Bij aanspraak op garantie dient de klant de factuur van aankoop te overleggen.

10. De klant dient rechtstreeks contact op te nemen met MaximaVida bij eventuele vragen en/of klachten betreffende het aangeschafte product.

Artikel 6. Bestelling en levering

1. De klant kan het aangeboden product kopen middels het bestelproces op de website van MaximaVida.

2. Op aanvraag ontvangt de klant een factuur van MaximaVida.

3. Alle producten blijven eigendom van MaximaVida totdat de klant alle in verband met de bestelling verschuldigde bedragen heeft betaald aan MaximaVida.

4. MaximaVida gaat pas over tot levering van een product nadat de betaling is voldaan.

5. Bij plaatsing van een bestelling van een product verplicht de klant zich ertoe deze Algemene Voorwaarden te lezen en te accepteren.

6. Alle transporttarieven voor Nederland zijn geldig met uitzondering van de Waddeneilanden. Voor de Waddeneilanden geldt dat geleverd wordt tot aan het logistieke punt op het vastenland. MaximaVida behoudt zich het recht voor bezorging te weigeren op basis van ordergrootte en/of geografische ligging.

7. Alle houten producten zijn bouwpakketten tenzij anders vermeld.

8. Het lossen van de producten geschiedt enkel op de begane grond/naast de (vracht)auto tenzij anders is overeengekomen met de klant.

9. MaximaVida is alleen aansprakelijk voor schade aan de artikelen tijdens transport wanneer zij in eigen beheer het product bij de klant aflevert. Transport door de klant zelf of in opdracht van klant door derden is voor eigen risico.

10. Eventuele klachten na bezorging dienen binnen 48 uur via e-mail aan MaximaVida gemeld te worden. Bij het aftekenen van de pakbon tekent de klant voor akkoord van de kwaliteit van de geleverde producten. Na het aftekenen van de pakbon kan MaximaVida helaas niet meer ingaan op reclamaties. Bij geen akkoord kan de klant eventuele reclamaties aantekenen op de pakbon, MaximaVida zal deze dan zo spoedig mogelijk oplossen.

11. Alle genoemde levertijden zijn “circa levertijden”. In overstemming met de Wet Kopen op Afstand heeft de klant recht de overeenkomst te ontbinden wanneer de levertijd de 30 dagen overschrijdt.

12. De klant heeft op basis van de wet kopen op afstand recht op bedenktijd; een zichttermijn van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden. Na het verstrijken van deze zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit. Om gebruik te maken van de mogelijkheid tot retourneren van het aangekochte product dient de klant aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. De klant dient de retour aan te melden via e-mail en binnen 14 dagen het desbetreffende product retour te zenden aan MaximaVida

b. De klant dient het product goed en in originele verpakking terug te sturen inclusief retourformulier

c. De klant dient het product retour te sturen in de staat waarin het is ontvangen inclusief origineel verpakkingsmateriaal. Opgebouwde producten kunnen niet worden geretourneerd. Is het product gebruikt of beschadigd, zal MaximaVida daarvoor een vergoeding in rekening brengen bij de klant van minimaal 15% van het aankoopbedrag. Dit wordt in mindering gebracht op het retour te storten aankoopbedrag. Wanneer de originele verpakking van het product onnodig is beschadigd, zal MaximaVida daarvoor ook een vergoeding in rekening brengen bij de klant van minimaal 25% van het aankoopbedrag.

d. Tijdens de afkoelingsperiode kan de klant het product alleen bekijken. Dat wil zeggen dat de Klant het kan controleren met hetgeen de klant van het product op de website heeft gezien. Het product kan niet opgebouwd,  geplaatst of gebruikt worden.

e. Verzendkosten voor het retourneren van het product komen voor rekening van de klant.

13. MaximaVida kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er letsel ontstaat door onjuist gebruik van de gekochte goederen.

14. Voor kleur, nerf en/of structuurverschillen in het product kan MaximaVida niet aansprakelijk worden gesteld.

15. Voor geschilderde en op kleur gespoten producten kan MaximaVida, door de natuurlijke werking van hout, geen enkele garantie geven op de verflaag onder welke omstandigheden dan ook.

16. MaximaVida kan niet aansprakelijk worden gesteld voor scheurvorming en de werking van hout. Hout is een natuurproduct en met name in periodes waarin de temperatuur sterk schommelt heeft dit het uitzetten en krimpen van hout tot gevolg. De klant heeft dan snel het vermoeden op één of andere manier bedrogen te zijn, maar hier is slechts sprake van een natuurlijk fenomeen. Een vakkundig houtbewerker zal verklaren dat hout een hygroscopisch materiaal is dat zich aanpast aan het klimaat van de omgeving, zodat ook de vochtigheidsgraad van het hout en het volume (van het hout) veranderen. MaximaVida heeft bijna 20 jaar ervaring met product van hout en vraagt begrip voor dit mooie natuurlijke materiaal.

Onderstaand een voorbeeld van het natuurproduct hout die normaal zijn en geen reden tot klachten of omruilen.

voorbeeld

Voorbeelden klachten algemene voorwaarden

17. MaximaVida zal de betaling zo spoedig mogelijk en rechtstreeks aan de klant retourneren indien de klant reeds een bedrag heeft betaald en hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht binnen de termijn van dertig (30) dagen. De klant kan echter pas terugbetaling vorderen als het product weer door MaximaVida is ontvangen. Betaling geschiedt middels hetzelfde betaalmiddel als de klant heeft gebruikt en niet later dan de wettelijk voorgeschreven termijn van 14 dagen.

Artikel 7. Informatie en gebruik gegevens

1. Voor een optimale dienstverlening van MaximaVida is het noodzakelijk dat ten tijde van het bestelproces de klant zijn e-mail, of andere door de klant geïnitieerde communicatiekanalen, nauwlettend in de gaten houdt zodat de klant tijdig kennis kan nemen van door MaximaVida aan klant verzonden informatie.

2. MaximaVida verzoekt de klant bij aanmelding van een account en/of een bestelling om persoonsgegevens. De klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens (zoals de NAWT-gegevens en een e-mailadres) worden gebruikt voor zover dat nodig is om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst. De klant stemt ermee in dat MaximaVida het recht heeft, zonder aansprakelijkheid jegens de klant, de gegevens van de klant bekend te maken aan derden indien MaximaVida daartoe wettelijk is verplicht of het passend acht om enig deel van de koopovereenkomst na te komen.

Artikel 8. Diversen

1. MaximaVida is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van accounts te blokkeren of de mogelijkheid om via de website producten te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een klant; dit uitsluitend ter beoordeling van MaximaVida

2. Wanneer door MaximaVida gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat MaximaVida deze Algemene Voorwaarden op enig moment soepel toepast

3. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of niet afdwingbaar blijkt te zijn door degene die bevoegd is daarover te oordelen op grond van het toepasselijke recht, zullen de Algemene Voorwaarden voor zover het betreft de nietigheid, vernietigbaarheid of niet afdwingbaarheid ontbindbaar worden geacht en de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de bepaling voor het overige van kracht blijven.

4. MaximaVida is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod op de website niet langer ter beschikking te stellen.

5. MaximaVida is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde(n). MaximaVida doet hiervan tijdig mededeling aan de klant.

6. MaximaVida kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen en maakt zulke wijzigingen tijdig voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend. Bekendmaking kan ook digitaal. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 9. Toepasselijk recht

De koopovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen tussen MaximaVida en de klant zijn onderworpen aan Nederlands recht en alle geschillen die daaruit voortvloeien of samenhangen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde instanties.

pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.